Modele demokracji odpowiedzi grupa a

Według słynnej formuły prezydenta USA abrahama Lincolna, Demokracja à rządy,, Ludu, przez Lud i dla Ludu` (du peuple, par le peuple et pour le peuple). USTR, w którym wszelka wladza pochodzi z wyborów i jest kadencyjna, Źródło władzy à la Wi Wola większości obywateli, une obywatele cieszą się nieograniczonymi prawami i swobodami obywatelskimi à demokracja1. Genezy demokracji Szukamy w starożytnych Atenach-Tam powstała właśnie Pod przywództwem Klejstenesa w latach 508-507 Roku p.n.e. stąd też Klejstenesa nazywa się Niekiedy “ojcem demokracji ateńskiej”. Demokracja ateńska2 miała-forme demokracji bezpośredniej. Charakteryzowała się: losowym wyborem obywateli na niektóre urzędy administracyjne i sądowe oraz istnieniem ciała prawodawczego o nazwie Zgromadzenie Ludowe (eklezja). Zgromadzenie à składało się ze wszystkich obywateli ateńskich Poza kobietami, niewolnikami, cudzoziemcami i chłopcami la 20 Roku życia. Demokracja ateńska była bezpośrednia, ponieważ decyzje byly Tam podejmowane przez wszystkich obywateli na zgromadzeniu ludowym, proces Polityczny był Pod ciągłym ich nadzorem i wielu obywateli było rassis zaangażowanych w publiczną działalność. Zabezpieczeniem ustroju był ostracyzm-Sąd skorupkowy3, qui skazywał domniemanych wrogów demokracji na 10-letnie wygnanie z Aten.

Przykładami ograniczonej demokracji byly też Republika rzymska4 i Polska Demokracja szlachecka5. Podstawę Rozwoju Współczesnej demokracji w Wiła Demokracja burżuazyjna6. Ta forma ustroju Państwowego kształtowała się po zwycięstwach rewolucji burżuazyjnych w Anglii w XVII wieku i nous Francji w XVIII wieku. Z historią demokracji amerykańskiej7 wiąże się Deklaracja Niepodległości z 1776 Roku (Dzień ogłoszenia deklaracji 4 lipca jest Tam obchodzony jako Dzień Niepodległości). Istotą współczesnego demokratycznego państwa jest Udział obywateli w symfoniach publicznym. Może sur przybierać-forme Bezpo je pośrednią. Demokracja bezpośrednia8 rozwinęła się w starożytnej Grecji i polega na tym, że obywatele direct i aktywnie uczestniczyli w podejmowaniu decyzji Politycznych. Dziś pozostały jedynie ograniczone formy demokracji bezpośredniej NP. référendum, inicjatywa Ludowa Czy WETO Ludowe.

Natomiast w demokracji pośredniej9 (przedstawicielskiej, reprezentacyjnej) wladza cofondatrice sprawowana jest pośrednio poprzez wybieranych przedstawicieli. Dominujący jest modèle demokracji pośredniej, w którym funkcjonują bierne10 i czynne prawa wyborcze11. Obydwie formy SS wią przejaw suwerenności NARODU, qui jest suwerenem czyli Wi władzę niezależną. W państwach demokratycznych mogą wystąpić różne Systemy wyborcze12. Podczas wyborów mandaty do Parlamentu mogą być rozdzielone WG systemu proporcjonalnego13 (Jak w Polsce) lub większościowego14 (Jak w WIELKIEJ Brytanii). System proporcjonalny, Żeby utrudnić rozdrobnienie w parlamencie wprowadza próg wyborczy15 (klauzulę zaporową). Obecnie w Polsce w wyborach do Sejmu stosuje się próg 5% votes dla partII oraz 8% dla koalicji partII.