Modele rodziny wikipedia

Rodziny poligamiczne mogły mieszkać razem, Albo też w diffĂŠrents miejscach. W pakistanie Mężczyzna Biorąc est żonę Powinien jej zapewnić osobny Pok, Jednak najbardziej pożądana jest budowa osobnego Domu. Modèle, qui ukształtował się współcześnie, wówczas, Gdy Kobieta i Mężczyzna dzielą prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w symfoniach rodzinnym. Rodziny zrekonstruowane są bardzo różnorodne Pod względem forme życia RODZINNEGO, przynależność do takiej rodziny nie jest zdefiniowana jasno Ani Pod względem biologicznym Ani prawnym [3]. W niektórych społecznościach, głównie na wyspach oceanii, istnieje natomiast Nakaz szukania commercialA Poza swoją grupą. Jest à wybór małżonka Poza własną zbiorowością. Naturalne planowanie rodziny (NPR), metody rozpoznawania płodności (MRP), metody obserwacji cykli (MOC), FAM (ang. méthodes de sensibilisation à la fertilité)-metody rozpoznawania okresów płodnych i niepłodnych w cyklu miesiączkowym Kobiety na podstawie obserwacji płodności wskaźników, takich jak śluz oraz Stan szyjki macicy, un także pomiarów Podstawowej temperatury ciała. Metody te Wykorzystuje się Zarówno w celach antykoncepcyjnych [1], Jak i jako Wsparcie w okresie Planowania ciąży. Mają również duże zastosowanie w diagnostyce i leczeniu zaburzeń hormonalnych. Patriarchat – 1. (z łac.) Pater, Patris – Ojciec, oraz greckiego arche, CZYLI początek.

Jest à Typ rodowej organizacji społecznej bazującej na dominującej Roli mężczyzn, podkreślanej i wyrażającej się w patrylokalnym małżeństwie i patrylinearnych grupach krewniaczo-pochodzeniowych, w których dziedziczenie których po Linii męskiej. Mimo że Domy chłopów byly o Wiele mniejsze OD domostw arystokracji, najbogatsi z nich również Mogli zatrudniać służących [40]. Pełnienie Służby było czymś naturalnym j`ai wielu Młodych ludzi pracowało w Ten sposób przez kilka lat, bĩąc daleko OD Domu przy jakiejś innej rodzinie [41]. Dzięki temu nabywali Umiejętności, które przydawały im się Potem w życiu, je Mogli na siebie zarabiać. Było à szczególnie korzystne dla Młodych dziewczyn, które w Ten sposób miały Możliwość odłożenia oszcz, ności na posag [42]. Współczesne przeobrażenia rodziny każą odchodzić OD ujmowania jej w kategoriach strukturalnych na rzecz nastawienia komunikatywnego [3]. Zgodnie z takim podejściem Można rozumieć rodzinę jako “duchowe Zjednoczenie szczupłego Grona osób skupionych nous wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i Opieki, oparte na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną “[4]. Zarówno w starożytnej GRECE, Jak i łacinie nie istniał ekwiwalent Słowa “Rodzina” w dzisiejszym rozumieniu. Łacińskie Słowo Familia należy racjay przetłumaczyć jako “Gospodarstwo Domowe” aniżeli “Rodzina” [1]. Domostwo rzymskiej arystokracji było podobne do Tego ze średniowiecza Pod względem ilości domowników; Oprócz Pater familias, jego żony i dzieci, mieszkali Tam klienci lub podwładni PANA, którzy MU służyli, doradzali i OD którego pozyskiwali względy. Różnica polegała na tym, że w starożytnym Rzymie do wykonywania codziennych obowiązków trzymano w Domach niewolników, une nie płatną służbę Jak w średniowieczu [2].

Poza tym nie Trzeba było Build fortyfikacji, ponieważ w obrębie Granic cesarstwa rzymskiego panował wzgl, NY spoki bezpieczeństwo. Jednak należy podkreślić Fakt, że domostwo arystokracji w śrdniowiecznej Europie spełniało Tak funkcję obronną, Jak i socjoekonomiczną. Dlatego też, OD IX wieku za idealną siedzibę uznawany był Zamek [3], [4].